Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Laatst geüpdatet op  13 September 2022

 

 

( Hierna “ wij “ of “ Goeman Lindsey “ of de “ Verkoper “ )

 

 1. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

 

 1. Toepassingsgebied

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek of gebruik van het Platform door een internetgebruiker ( hierna de “ Gebruiker” genoemd).

 

Door het Platform te bezoeken of te gebruiken, erkent de Gebruiker dat hij/zij deze Algemene Gebruiksvoorwaarden heeft gelezen en aanvaardt hij/zij uitdrukkelijk de daarin vermelde rechten en plichten.

 

Bij wijze van uitzondering kan bij schriftelijke overeenkomst afstand worden gedaan van de bepalingen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden. Dergelijke afwijkingen kunnen bestaan in de betrekking hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden onverlet.

 

Wij behouden ons het recht voor om onze Algemene Gebruiksvoorxaarden te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, maar wij verbinden ons ertoe ten opzichte van een Gebruiker de bepalingen toe te passen die van kracht waren op het moment dat de Gebruiker het Platform gebruikte.

 

 1. Platform
 2. Toegankelijkheid en navigatie

 

Wij nemen alle redelijke en noodzakelijke maatregelen om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van ons Platform te waarborgen.

Wij kunnen echter geen absolute werkingsgarantie bieden en onze handelingen moeten daarom worden beschouwd als zijnde gedekt door een middelenverbintenis.

 

Elk gebruik van het Platform is altijd op eigen risico van de Gebruiker. Wij zijn dus niet aansprakelijk voor schade die het gevolg kan zijn van eventuele storingen, onderbrekingen, defecten of zelfs schadelijke elementen op het Platform.

 

Wij behouden ons het recht voor om de toegang tot het Platform te beperken of de werking ervan te allen tijde te onderbreken, zonder voorafgaande kennisgeving.

 

b.

 

Goeman Lindsey bepaalt grotendeels de inhoud van het Platform en draagt grote zorg voor de informatie erop. Wij nemen alle mogelijke maatregelen om ons Platform zo volledig, accuraat en up-to-date mogelijk te houden, zelfs wanneer de informatie erover door derden wordt verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om het Platform en de inhoud ervan op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, zonder daartoe enige aansprakelijkheid te dragen.

 

Goeman Lindsey kan geen abosulte garantie bieden met betrekking tot de kwaliteit van de informatie op het Platform. Als gevolg hiervan is het mogelijk dat deze informatie niet altijd volledig, accuraat, voldoende accuraat of actueel is. Bijgevolg kan Goeman Lindsey niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks , die de Gebruiker zou kunnen lijden als gevolg van de op het Platform verstrekte informatie.

 

Als bepaalde inhoud van het Platform in striijd is met de wet of met de rechten van derden of in strijd is met de goede zeden, verzoeken wij elk Gebruiker ons zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte te stellen, zodat we gepaste maatregelen kunnen nemen.

 

Elke download vanaf het Platform is altijd op eigen risico van de Gebruiker. Goeman Lindsey is niet aansprakelijk voor schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van dergelijke downloads, zoals het verlies van gegevens of schade aan het computersysteem van de Gebruiker, die de enige en exclusieve verantwoordelijkheid van de Gebruiker zijn.

 

4. Links naar andere websites

 

Het Platform kan links of hyperlinks naar externe websites bevatten.

Dergelijke links impliceren niet automatisch dat er een relatie bestaat tussen Goeman Lindsey en de externe website of zelfs dat er een impliciete overeenkomst bestaat met de inhoud van deze externe websites.

 

Goeman Lindsey heeft geen controle over dergelijke externe websites van derden.

Wij zijn daarom niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de hyperlinks en hun eindbestemming. Zodra de Gebruiker op de hyperlink klikt, verlaat hij/zij het Platform. Wij kunnen dus niet aansprakelijk worden gesteld voor verdere schade.

 

5. Intellectuele eigendom

 

De structuur van het Platform , evenals de inhoud, teksten, grafieken, beelden, foto’s, geluiden, video’s, databanken, computertoepassingen, enz. waaruit het Platform is samengesteld of die toegankelijk zijn via het Platform, zijn eigendom van MiBlossieBisou of Goeman Lindsey heeft de nodige rechten bekomen, en worden als zodanig beschermd door de geldende en toepasselijke wetgeving inzake intellectuele eigendom.

Eigen weergave, reproductie , aanpassing of gedeeltelijke of volledige exploitatie van de inhoud, merken en diensten aangeboden door het Platform, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Goeman Lindsey, is strikt verboden, met uitzonderling van elementen die uitdrukkelijk als ‘ royalty-vrij’ op. Het Platform zijn aangeduid.

 

De Gebruiker van het Platform krijgt een beperkt recht op toegang , gebruik en weergave van het Platform en de inhoud ervan. Dit recht wordt verleend op niet- exclusieve, niet-overdraagbare basis en mag alleen worden gebruikt voor persoonlijke en niet-commerciele doeleinden. Tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen, is het de Gebruiker niet toegstaan de berschermde elementen geheel of gedeeltelijk te wijzigen , te reproduceren, te vertalen, te distribueren, te verkopen of te communiceren aan het publiek.

Het is de Gebruiker verboden om op het Platform gegevens in te voeren die de inhoud of het uiterlijk van het Platform zouden wijzigen of kunnen wijzigen.

 

6. Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie.

 

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgische recht.

In geval van geschilen bij gebreke van een minnelijke oplossing tussen de partijen wordt het geschil aanhangig gemaakt bij de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement waar Goeman Lindsey haar maatschappelijke zetel heeft.

 

7. Overige bepalingen

 

Goeman Lindsey behoudt zich het recht voor om het Platform en de bijhorende diensten op elk moment , zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid , te wijzigen, uit te breiden, te verwijderen, te beperken of te onderbreken.

 

In het geval van een inbreuk op de Algemene Gebruiksvoorwaarden door de Gebruiker, behoudt Goeman Lindsey zich het recht voor om passende sancties en compenstatiemaatregelen te nemen. Goeman Lindsey behoudt zich het recht voor om de gebruiker de toegang tot het Platform of onze diensten tijdelijk of permanent te weigeren. Deze maatregelen kunnen zonder opgaaf van redenen en zonder voorafgaande kennisgeving worden genomen. Zij kunnen de aansprakelijkheid van Goeman Lindsey niet met zich meebrengen, noch aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding.

 

De onwettigheid of volledige of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van onze Algemene Gebruiksvoorwaarden zal geen invloed hebben op de geldigheid en toepassing van de andere bepalingen. In een dergelijk geval hebben we het recht om de bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling die hetzelfde doel dient.

 

 

 1. ALGELENE VERKOOPVOORWAARDEN

 

 1. Toepassingsgebied

 

Deze algemene verkoopvoorwaarden definieren de wederzijdse rechten en verplichten in geval van de aankoop van producten of diensten op het Platform door een gebruiker ( die, voor wat betreft de algemene verkoopvvoorwaarden, hierna “klant” wordt genoemd).

 

De algemene verkoopvoorwaarden drukke alle verplichtingen van de partijen uit. De klant wordt geacht  deze zonder voorbehoud te aanvaarden, bij gebreke waarvan zijn bestelling niet zal worden gevalideerd.

 

Uitzonderingen op de bepalingen van de Algemene verkoopvoorwaarden kunnen in uitzonderlijke gevallen worden gemaakt en op voorwaarde dat deze uitzonderingen schriftelijk zijn overeengekomen. Dergeljke afwijkingen kunnen bestaan in het wijzigen, toevoegen of schrappen van de bepalingen waarop zij betrekking hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen van de algemene verkoopvoorwaarden onverlet.

 

Goeman Lindsey behoudt zicht het recht voor om de algemene verkoopvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De wijzigingen zullen van toepassing zijn zodra ze online worden gezet voor elke aankoop na die datum.

 

 1. Online winkel

 

Via het Platform stelt de verkoper de klant een online webshop ter beschikking die de aangeboden producten of diensten voorstelt. De voorstelling van de aangeboden producten of diensten ( bv. Via foto’s) hebben geen contractuele waarde hebben.

 

De producten of diensten worden met de grootst mogelijke nauwkeurigheid beschreven en gepresenteerd. In geval van fouten of nalatigheden in de presentatie kan de verkoper hier echter niet aansprakelijk voor worden gesteld.

De producten en diensten worden aangeboden binnen de grenzen van hun beschikbaarheid.

De prijzen en belastingen zijn vermeld in de online winkel.

 

 1. Prijs

 

De verkoper behoudt zich het recht voor zijn prijzen te alle tijde te wijzigen door ze online te publiceren.

Enkel de aangegeven prijzen en de belastingen die van kracht zijn op het moment van de bestelling zijn van toepassing, onder voorbehoud van beschikbaarheid op datum.

De prijzen zijn aangegeven in euro en houden geen rekening met eventuele leveringskosten, die bovendien worden aangegeven en gefactureerd vóór de validatie van de bestelling door de klant.

Het totale bedrag van de bestelling ( alle belastingen inbegrepen) en , indien van toepassing, leveringskosten worden vermeld vóór de definitieve validatie van de bestelling.

 

 1. Online bestellen

 

De klant heeft de mogelijkheid om online een bestelling te vervolledigen met behulp van elektronisch formulier. Door het invullen van het elektronische formulier aanvaardt de klant de prijs en beschrijving van de producten of diensten.

Om zijn bestelling te valideren, moet de klant deze algemene verkoopvoorwaarden aanvaarden door op de aangegeven plaats te klikken.

De klant moet een geldig e-mailadres, factuurgegevens en , indien van toepassing, een geldig afleveringsadres opgeven. Elke communicatie met de verkoper kan plaatsvinden via dit e-mailadres.

Bovendien moet de klant de leveringswijze kiezen en de betalingswijze valideren.

De verkoper behoudt zich het recht voor om de bestelling van de klant te blokkeren in geval van niet-betaling , onjuist adres of enig ander probleem in hoofde van de klant totdat het probleem is opgelost.

 

 1. Bevestiging en betaling van de bestelling.

 

De verkoper blijft eigenaar van de bestelde artikelen totdat de volledige betaling van de bestelling is ontvangen.

 

6. Betaling

 

De klant verricht de betaling op het moment van de definitieve validatie van de bestelling met behulp van de gekozen betaalmethode. Deze validatie geldt in plaats van een handtekening.

De klant garandeert de verkoper dat hij over de nodige toelatingen beschikt om deze betalingswijze te gebruiken en erkent dat de daartoe verstrekte informatie het bewijs vormt van zijn instemming met de verkoop en de betaling van de in het kader van de bestelling verschuldigde bedragen.

 

De verkoper heeft een procedure ingesteld om bestellingen en betaalmiddelen te controleren om hem redelijkerwijs te garanderen tegen elk frauduleus gebruik van een betaalmiddel, onder meer door indificatiegegevens op te vragen bij de klant.

In geval van weigering van toestemming tot betaling per kredietkaart door geaccrediteerde organisaties of in geval van niet-betaling, behoudt de verkoper zich het recht voor om de bestelling en de levering ervan op te schorten of te annuleren.

De verkoper behoudt zich tevens het recht voor om een bestelling te weigeren van een klant die een eerdere bestelling niet of slechts gedeeltelijk heeft afgehandeld of bij wie een betalingsgeschil aanhangig is.

 

7. Bevestiging

 

Na ontvangst van de validatie van de aankoop met betaling, zal de verkoper de aankoop aan de klant sturen, evenals een factuur, tenzij deze laatste bij de bestelling wordt geleverd.

De klant kan vragen dat de factuur naar een ander adres dan het leveringsadres wordt verzonden door vóór de levering een verzoek daartoe te richten aan de klantendienst ( zie onderstaande gegevens ).

In geval van onbeschikbaarheid van een dienst of product, zal de verkoper de klant zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte houden om de bestelling van dit porduct te vervangen of te annuleren en eventueel betreffende prijs terug te betalen, waarbij de rest van de bestelling vast en definitief blijft.

 

8.

De communicatie, bestellingen en betalingen tussen de klant en de verkoper kunnen worden bewezen door middel van geautomatiseerde records, die in de computersystemen van de verkoper onder redelijke veiligheidsomstandigheden worden bewaard.

De bestellingen en facturen worden gearchiveerd op een betrouwbare en duurzame drager die in het bijzonder als bewijsmiddel wordt beschouwd.

 

9. Levering

 

De levering gebeurt pas na bevestiging van betaling door de bank van de verkoper.

De producten worden geleverd op het adres dat door de klant is aangegeven op het online bestelformulier. Bijkomende kosten als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie van de klant zullen aan de klant in rekening worden gebracht.

 

De levering vindt plaats, volgens de door de klant gekozen methode, binnen de volgende termijnen:

 • Standaard levering 1 à 3 werkdagen na bevestiging van bestelling, je ontvangt bij verzenden een track and trace via email.
 • Alle pakketten worden verzonden met BPOST/POSTNL/DHL.

 

De leveringstermijnen zijn indicatief. Bij laattijdige levering kan geen schadevergoeding worden geeist van de verkoper of de vervoerder.

Indien de leveringstermijnen meer dan dertig dagen na de datum van de bestelling bedragen, kan de verkoopovereenkomst echter worden opgezegd en kan de klant worden terugbetaald.

Wanneer er door eigen toedoen schade aan het product word toegekend kunt u geen schade claim indienen. 

Wij zijn niet aansprakelijk voor de fouten tijdens de levering van Bpost of eender welk vervoer bedrijf die de bestelling bij de klant thuis aflevert. 

Bij het uitblijven van bezorging zal er eerst een onderzoek ingesteld worden alvorens er een passende oplossing geboden kan worden.

 

10. Controle van de bestelling

 

Bij ontvangst van de producten controleert de klant of de ontvanger de goede staat van het geleverde product of de conformiteit van de geleverde dienst.

In het geval dat een of meer van de bestelde producten ontbreken of beschadigd zijn, moe de kant of de ontvanger de nodige voorbehouden aan de vervoerder formuleren op het moment van de levering en de verkoper onmiddellijk (binnen de 24uren op de hoogte brengen).

 

De verificatie wordt geacht te zijn uitgevoerd zodra de kant of een door hem gemachtigde persoon de bestelling zonder voorbehoud heeft aanvaard.

Elke reservering die niet volgens de hierboven gedefinieerde regels en binnen de gestelde termijnen wordt gemaakt, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de klant.

 

11. Fout in de levering

 

In geval van een leveringsfout of niet- comformiteit van de producten met de informatie op de bestelbon, zal de klant de verkoper hiervan binnen de 3 werkdagen na de leveringsdatum op de hoogte brengen. 

Elke klacht die niet binnen de termijn wordt ingediend, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de klant.

 

12. Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier of door middel van een ander communicatiemiddel zoals per e-mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant in zijn genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

1) Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via de zelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

2) Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  • die door de ondernemer tot stand zijn aangebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  • voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
  • waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

 

14.  Klachtenregeling

 

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

15. Terugzending en terugbetaling

 

Na kennisgeving van zijn beslissing tot herroeping heeft de klant 14 dagen de tijd om de goederen terug te sturen of te retourneren.

De klant kan een terugbetaling van het geretourneerde product vragen, zonder extra kosten. De kosten van de terugzending blijven echter voor rekening van de klant.

De terugzending of omruiling van het product kan alleen worden aanvaard voor de producten als deze nog geheel, intact en in hun oorspronkelijke staat zijn, in het bijzonder let volledige , intacte verpakking en in een staat van herverkoop.

De verkoper zal de klant alle betaalde bedragen terugbetalen, met inbegrip van de leveringskosten, binnen de 14 dagen na de terugname van de goederen of de verzending van het bewijs van verzending van de goederen.

 

16. Uitzonderingen op het herroepingsrecht

 

Elke herroeping die niet overeenkomstig de regels en termijnen van dit artikel en de toepasselijke wetgeving wordt uitgevoerd, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de verkoper van alle aansprakelijkheid jegens de klant.

Indien de bestelling geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, stemt de klant er uitdrukkelijk mee in dat de overeenkomst meteen kan uitgevoerd worden. De klant erkent hierbij dat hij of zij het herroepingsrecht verliest indien de overeenkomst meteen wordt uitgevoerd.

 

17. Template formulier herroeping

Ter attentie van:

 

Goeman lindsey

Eksaarde-dorp 1O8
9160 Eksaarde

Oost-vlaanderen

Belgium

Ondernemingsnummer (KBO/BTW): 0841994048

E-mail: klantendienst@miblossiebisou.com

Gsm: 0489404375

 

Ik/wij (*) stel(len) u (*) hierbij op de hoogte van mijn/onze (*) herroeping van de overeenkomst betreffende het goef (*) / de verstrekking van de dienst hieronder vermeld:

Besteld op (*) /ontvangen op (*) :_________

Naam (namen) van de consument(en):______________

Adres(sen) van de consument(en):______________

Handtekening van de consument(en) ( alleen als dit formulier op papier wordt ingevuld):

 

Datum:_________________________

 • Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

 1. Gegevensbescherming

 

De verkoper zal in zijn computersystemen en onder redelijke veiligheidsvoorwaarden het bewijs van de transactie, met inbegrip van de aankooporder en de factuur, bewaren.

De verkoper garandeert zijn klant de bescherming van zijn persoonlijke gegevens in overeenstemming met het privacybeleid dat beschikbaar is op het Platform.

 

 

18. Overmacht.

 

Indien de verkoper geheel of gedeeltelijk verhinderd is de bestelling uit te voeren door een onvoorziene omstandigheid buiten zijn wil, is er sprake van overmacht.

 

In geval van overmacht heeft de verkoper het recht om de uitvoering van de bestelling geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht. De verkoper zal de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen.

Indien de overmacht langer dan 90 dagen zonder onderbreking voortduurt, heeft elk van de partijen het recht om het contract eenzijdig op te zeggen, per aangetekene brief aan de andere partij. De reeds door de verkoper verrichte diensten zullen niettemin naar evenredigheid aan de kkant worden gefactureerd.

 

 

19. Onafhankelijkheid van de bepalingen.

 

Indien een of meer bepalingen van deze algemene verkoopvoorwaarden onwettig of nietig worden verklaard, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

De onwettigheid of de gehele of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van deze algemene verkoopvoorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid en de toepassing ban de andere bepalingen.

De verkoper behoudt zich het recht voor om de onwettige of ongeldige bepalingen te vervangen door een andere geldige bepaling met gelijk doel

 

20. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 

Deze algemene verkoopvoorwaarden worden beheerst door het belgische recht.

 

In geval van geschil en bij gebrek aan een minnelijke oplossing ervan zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van de verkoper.

 

21. Klarna

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Klarna. Klarna verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Klarna heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Klarna behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Klarna deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Klarna’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Klarna bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Wat zijn werkdagen qua levertijden?

Wij hanteren levertijden in werkdagen, dit is maandag t/m vrijdag.

Met uitzondering van officiële feestdagen, deze vallen niet onder de vernoemde werkdagen.

Keurmerk webwinkel